HRV - Heart Rate Variability

Hjärtfrekvensen samspelar med det autonoma nervystemet (ANS) och hjärnan. Vid stress, hög belastning eller obalans kan den sympatiska delen av ANS ta över. Det kan kännas som högre puls, ökat blodtryck, adrenalinpåslag och i värsta fall Fight-, Flight-, Freeze- reaktioner. Det kan påverka tankarna, minska förmågan att handla rationellt, effektivt och påverka hälsa och välmående.

               

Med HRV Biofeedback får du direkt feedback från ditt hjärta och autonoma nervsystem, vilket hjälper dig att förstå hur andning, fokus och känslomässigt tillstånd påvekar din inre balans. Det ger alltså möjligheten att både mäta och träna det autonoma nervsystemet och lära dig reglera sympatisk och parasympatisk aktivitet. Nycklarna till prestation, återhämtning och inre balans. När vi har ökad tillgång till det parasympatiska nervsyystemet är vi lugnare och tryggare. Det påverkar hjärnan och kan ge mer tillgång kreativitet, problemlösning, helhetsperspektiv och abtrakta tankar.                                                                      

Pedagogisk visuell Biofeedback

När du kan se effekten du själv har på ditt HRV och autonoma nervystem blir det lättare att förstå, träna och följa upp utvecklingen. Till vänster ser vi en normalupptagning och till höger när klienten gör andnings- och fokuseringsövning under vägledning.

Teori och evidens

HRV träning Sverige har utvecklat ett teoretiskt ramverk för att tydliggöra  effekten av HRV träning. Det visar hur det är ett kraftfullt pedagogisk verktyg för träna klienten till önsvärd förmåga till självreglering och inre balans.

Teoretiskt ramverk

Mer forskning och referenser

Det finns idag forskning som pekar ut många av de positiva effekterna med HRV träning som en intervention eller komplement till dagens friskvård. Det går att se en mängd förbättringar på flera områden som kan relateras till träningen. Förmågan att bygga upp motståndkraft mot stress kan ses öka, då baroreflexen som bromsar upp hjärtat och sympatisk dominans kan vid regelbunden träning bli ännu starkare. Andra dokumenterade förbättringar är:

– Blodtryck
– Arrytmier
– Emotionell balans
– Autoimmun sjukdom
– Sömnproblem 
– Kronisk smärta
– Kroniska trötthet 
– Fibriomyalgi
– Ångest
– Depression
– ADD/ADHD
– PTSD 

– Mental klarhet

– Kreativitet
– Problemlösning

Till mer forskning

“It turns out that everybody has their own unique pace, where breathing in and breathing out at that pace produces the biggest peaks and valleys, the exact right phase angle between respiration and heart rate, and when you go into that particular rhythm, it seems to have tremendously beneficial effects. Again, we often see this as a brand new idea that’s 2500 years old because this is exactly what these yogis were doing.“ – Richard Gevirtz. PhD. (The Promise of Heart Rate Variability Biofeedback: evidence based applicaiton)